Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Mikkeliin halutaan sinisen biotalouden osaamiskeskus – valtuustoaloite 23.1.2017

Valtuustoaloite 23.1.2017

 ”Sinisen Biotalouden” osaamiskeskus Mikkeliin

Suomessa kiinnitetään yhä enenevässä määrin huomiota vesiluonnonvarojen monipuoliseen hyödyntämiseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Erityisesti vesiin liittyvää tutkimusta, koulutusta, teknologiaa sekä näihin liittyviä vientimahdollisuuksia on viime aikoina korostettu. Suomella on nähty olevan hyvät mahdollisuudet maailmanlaajuisten vesiongelmien ratkaisijana. Puhutaan ns. sinisestä biotaloudesta, joka on osa Suomen hallituksen biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen kärkihankekokonaisuutta. Siniseltä biotaloudelta odotetaan paljon, kehittämissuunnitelma on laadintavaiheessa ja Suomesta on käynnistetty vesiteknologina vientiohjelma.

Maailmanpankin ennusteen mukaan vesisektorin investoinnit kehittyvissä maissa tulvat olemaan yli 3 000 miljardia dollaria vuoteen 2023 mennessä eli enemmän kuin muiden, puhtaaseen teknologiaan liittyvien investointien määrä yhteensä.

Kunnilla ja valtiolla on perinteisesti ollut keskeinen rooli vesitoimijoina mm. vesihuoltopalvelujen järjestäjinä, vesiensuojelun edistäjinä ja vesihuoltohankkeisiin liittyvän hankerahoituksen järjestäjinä. Maakuntien perustamien tulee väistämättä vaikuttamaan nykyisiin toimintatapoihin. Organisaatiot yhdistyvät ja maakunnat saavat vastatakseen enenevässä määrin myös rahoitukseen liittyviä tehtäviä. Toisaalta valtiolta saatavat suorat, hankekohtaiset tukimahdollisuudet päättyvät. Eri toimijoiden, kunnat mukaan lukien, on sopeuduttava muuttuvaan tilanteeseen ja luotava edellytyksiä jatkaa kehitystyötään yhdessä maakuntaorganisaation kanssa niin että kuntakohtaisten etujen lisäksi hankkeilla saadaan aikaan myös merkittäviä maakunnallisia hyötyjä.

Siniseen biotalouteen keskeisesti liittyvät osatekijät on Mikkelissä jo hyvin tunnistettavissa. Puhtaat ja runsaat vesistöt, osaava yritystoiminta, korkeatasoinen vesitutkimus ja -koulutus, jäte- ja energiahuollon hankkeet sekä vesihuollon palvelut uusine ratkaisuineen luovat poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat sinisen biotalouden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Uudet vientimahdollisuudet ja maakunnallisten vaikutusten huomioiminen edellyttävät kuitenkin vielä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kesken.

Tavoitteet vesiluonnonvarojen tehokkaammasta hyödyntämisestä sekä vesivientiin tähtäävän yritystoiminnan laajentamisesta ja lisäämisestä yhdessä maakuntauudistuksen kanssa edellyttävät eri toimijoilta uudenlaista osaamista ja toimintatapoja. Toiminnan tulisi olla pitkäjänteistä. Yksi ratkaisumalli voisi olla ”Sinisen biotalouden osaamiskeskus”. Osaamiskeskuksen toimintapohjan muodostaisi verkosto, joka tuottaisi niitä tehtäviä ja palveluja jotka tukevat ja hyödyttävät maakunnan eri toimijoita omissa tehtävissään. Tavoiteltavaa olisi että palvelut tuotetaan pääosiltaan digitaalisina eikä uusia, kiinteitä organisaatioita muodosteta. Toiminnalle olisi tunnusomaista skaalautuvuus ja nopea muutoskyky.  Osaamiskeskuksen muut tehtävät voisivat liittyä esimerkiksi kansainväliseen markkinointiin, referenssikohteiden esittelyyn, hanke- ja tutkimusarkistojen ylläpitoon ja tiedonjakoon sekä yritysvierailujen koordinointiin.

Mikkelissä 23.1.2017
Tapani Korhonen

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Mikkelin Vesilaitos on sinisen biotalouden edelläkävijä

Mikkeli jvp-väri_mpMikkelin Vesilaitokselle on myönnetty sinisen biotalouden kärkihankerahoitusta Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennetulle testauslaitokselle. Testausta varten puhdistuslaitteistot pitää varustella ja automaatisoida tarkoituksenmukaisesti. Avustuksen määrä on 150 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriön osoittaman avustuksen on myöntänyt Etelä- Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.

Tavoitteena puhdistetun veden kierrätys

Mikkelin Vesilaitoksen päätavoitteena on saada Metsä-Sairilan uuden jätevedenpuhdistamon yhteyteen puhdistetun jäteveden kierrätystä edistävä koe- ja testilaitos. ”Haluamme olla edelläkävijöitä ja osaltamme edistämässä jätevedenpuhdistukseen liittyvää tutkimusta”, sanoo Mikkelin Vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki. ”Nyt myönnetyn rahoituksen turvin pääsemme testaamaan Kenkäveronniemessä eri jatkopuhdistusmenetelmiä ennen Metsä-Sairilan uuden puhdistamon valmistumista . Metsä-Sairilan uuden puhdistamon koe- ja testauslaitos mahdollistaisi laajemman tutkimuksen sekä jatkopuhdistetun veden hyödyntämisen Metsä-Sairilan teollisuusalueella. Tämä olisi sinistä biotaloutta parhaimmillaan!”, jatkaa Turkki. Etelä- Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on varautunut rahoittamaan Metsä-Sairilan puhdistamon koe- ja testauslaitosta, mikäli maa- ja metsätalousministeriö myöntää tähän tarkoitukseen määrärahaa. Metsä-Sairilan puhdistamon osalta testauslaitoksen kustannukset ovat 1 900 000 euroa.

Tutkimuksella lisää tietoa ja kestävää vesihuoltoa

Koelaitoksilla tutkittavat puhdistusprosessit liittyvät erityisesti jäteveden sisältämien haitta-aineiden, mikromuovien ja patogeenien eli taudinaiheuttajien tehokkaaseen poistamiseen ja korkealaatuisen veden tuottamiseen. Puhdistustekniikoiden testaaminen ja tutkimus sekä suunniteltu vedenkierrätys tuottavat arvokasta tietoa veden uudelleenkäytön mahdollisuuksista tulevaisuudessa niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. ”Koelaitos ja kierrätysjärjestelmä kiinnostavat asiantuntijoita laajasti. Uusi puhdistamo tulee olemaan tärkeä referenssi ja vierailukohde suomalaisten jätevedenkäsittelyn tekniikoiden vientiäkin ajatellen”, Reijo Turkki kuvaa koelaitoksen laajempaa merkitystä.

Faktat

  •  Etelä-Savon ELY-keskus myönsi maa- ja metsätalousministeriön osoittamaa sinisen biotalouden kärkihankerahaa Kenkäveronniemen testauslaitokselle 150 000 €, kuitenkin enintään 50 % toteutuneista kustannuksista.
  • Mikkelin Vesilaitos on hakenut hankerahoitusta Metsä-Sairilan uuden jätevedenpuhdistamon koe- ja testilaitokselle. Etelä-Savon ELY-keskus on varautunut rahoitukseen, mikäli maa- ja metsätalousministeriö myöntää määrärahaa.
  • Kenkäveronniemen testauslaitos on rakennettu ja toiminnassa.
  • Metsä-Sairilan uusi puhdistamo on rakenteilla ja sen käyttöönoton tavoitevuosi on 2020.
Facebooktwitterlinkedinmail

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Puhdistamon johtolinjaurakat käynnistyivät

työryhmä
Allekirjoitustilaisuudessa olivat läsnä (vasemmalta oikealle) Timo Tiainen ja Vesa Salminen (Kreate Oy), Marko Loikkanen (Ramboll Finland Oy), Antti Kauhanen (Mikkelin vesilaitos), Petri Roivas (Infrap Oy), Timo Massinen (Ramboll Finland Oy) ja Reijo Turkki (Mikkelin vesilaitos) sekä kuvasta puuttuva Juha Viitanen (Ramboll Finland Oy).

Mikkelin Vesilaitos ja Kreate Oy allekirjoittivat Metsä-Sairilan johtolinjaurakan 1-hankkeen urakkasopimuksen 24.11.2016. Solmitun urakkasopimuksen arvo on 497 000 euroa. Urakka on ensimmäinen vaihe uuden jätevesipuhdistamon edellyttämistä johtolinjatöistä. Hanke rahoitetaan Vesilaitoksen investointiohjelmasta 2016-2017.

Urakkaan sisältyvän linjaosuuden pituus on 410 metriä ja rakennustyöt käynnistyvät marraskuun lopulla. Rakennusurakan alkuvaiheessa työt keskittyvät putkilinjalla olevan pohjanvahvistustyön tekemisen. Talven aikana suoritetaan paineviemäriputkien hitsaus- ja asennustyö porattavilta osuuksilta. Kaivanto-osuuksien asennustyöt ajoittuvat maaliskuulle 2017 ja viimeistelytytöt kesäkuulle 2017.

Facebooktwitterlinkedinmail

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Sveitsi maailman huipulla jätevesissäkin

Teksti ja kuvat Jorma T. Hartikainen

Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta tutustui jätevesien puhdistukseen Sveitsissä 4 päivän vierailullaan alan tutkimuslaitoksiin sekä Zürichin, Zermattin ja Lausannen jätevedenpuhdistamoihin. Matkalla oli mukana omalla kustannuksellaan myös 3 Mikkelin uuden jätevedenpuhdistamon suunnittelukonsulttia.

Sveitsin Zermattin kalliojätevedenpuhdistamon sisäänkäynti
Sveitsin Zermattin kalliojätevedenpuhdistamon sisäänkäynti. Puhdistamo on mitoitettu lähes samalle asukasvastaavuusluvulle (60 000) kuin Mikkelikin (65 000) ja käyttää samaa MBR-tekniikkaa.

Nykyinen jätevesien puhdistustekniikka perustuu 100 vuotta vanhaan biologiseen käsittelyyn, jossa mekaanisen välppäyksen, hiekanerotuksen ja esiselkeytyksen jälkeen bakteerit puhdistavat jätevettä.

Uuden Metsä-Sairilan puhdistamon suunnittelu alkoi lähes 10 vuotta sitten perustuen perinteiseen biologiseen puhdistukseen. Tänä aikana uudet tekniikat ovat kehittyneet vaihtoehdoiksi niin tehokkuuden kuin kustannustensakin osalta. Laitoksen rakentaminen on käynnissä ja se otetaan käyttöön vuonna 2020.

Jätevesien ympäristöluvissa on perinteisesti seurattu mm. biologisen hapen kulutusta sekä fosforin ja typen jäämiä purkuvedessä. Eurooppalaiset jätevedenpuhdistusvaatimukset ovat kiristymässä niin, että seurattaviksi tulevat useat haitta- ja lääkeaineet sekä mm. kasvi- ja hyönteismyrkyt. Näitä mikropolutantteja (haitta-aineet) ei perinteisellä biologisella puhdistuksella voida poistaa.

Sveitsin liittovaltiossa on astunut tämän vuoden alusta voimaan laki, joka velvoittaa kaikki 26 kantonia (osavaltiota) uudistamaan jäteveden puhdistuksen niin, että vuoteen 2035 mennessä yli 95 prosenttia Sveitsin jätevesistä puhdistetaan vähintään 80 prosenttisesti myös monista haitta-aineista.

Tavoitteen saavuttamiseksi määrättiin vero, jota kerätään vuoteen 2035 saakka ja jolla rahoitetaan yli 120 jätevedenpuhdistamon saneeraus vastaamaan uusia puhdistusvaatimuksia. Käytännössä vero on 9 Sveitsin frangia vuodessa asukasta kohti ja sillä kerätään  n. 1 350 miljoonaa euroa vastaava summa vuoteen 2035 mennessä. Verolla katetaan 75 prosenttia puhdistamoiden saneerauskuluista.

Eräs mahdollinen ja Mikkeliinkin suunniteltu puhdistusmenetelmä on MBR -mikrobioreaktori, jossa bakteerikäsittelyn yhteydessä jätevesi puristetaan 1 000 kertaa hiusta ohuempien nanokalvojen läpi. Useat haitta-aineet jäävät tehokkaasti näihin MBR-kalvoihin. Sveitsin lainsäädäntö edellyttää, että tämä liete yhdessä kaiken muun puhdistuslietteen kanssa poltetaan. Biokaasun valmistus on mahdollista silloin, kun käsiteltävässä jätevedessä on riittävästi maataloudesta ja elintarviketeollisuudesta peräisin olevaa runsasmetaanista massaa. Mikkelissä jälkikäsittelyn suunnittelu on työn alla.

Etelä-Sveitsin alppimaisemissa sijaitsevan Zermattin kylän jätevedenpuhdistamo on vastikään uusittu ja sinne on rakennettu MBR-laitos osaksi koko prosessia. Koska Zermatt toimii kallioluolassa, kuten tuleva Metsä-Sairilankin puhdistamo, oli luonnollista tutustua myös siihen. Kuvassa 1 on Zermattin kalliopuhdistamon sisäänkäynti kylän pääkadun varrelta. Zermattissa on vain 5 800 asukasta, mutta 125 hotellia – talven hiihtokautena kylän väkiluku kasvaakin monikymmenkertaiseksi, samoin jätevesien määrät. Isäntien epäsuorista lausunnoista selvisi, että sesonkiaikana jätevesissä on runsaasti lääke- ja huumejäämiä. Tämä oli yksi syy MBR-tekniikan valintaan.

Lausannen lähellä sijaitsevassa Penthazin puhdistamossa ei käytetä MBR-puhdistusta, mutta siellä on kokeilussa aktiivihiilisuodatukseen perustuva puhdistusmenetelmä. Tämä mikrogranulaariaktiivihiili- suodatus ei korvaa kokonaan MBR:ia, mutta täydentää sitä merkittävästi. Suodatustulosten ja mm. suhteellisen edullisten investointi- ja käyttökulujensa takia tätä menetelmää suunnitellaan  käytettäväksi Metsä-Sairilassakin parantamaan MBR-puhdistustuloksia.

Zermattin puhdistamo vesinäytteet
Vasemmalla Zermattin puhdistamoon tulevaa jätevettä, keskellä siitä puhdistettua sakkaa/lietettä ja oikealla vuoripuroon laskettavaa puhdistettua vettä, joka ei kuitenkaan ole juomakelpoista.

Metsä-Sairilaan on suunnitteilla myös ns. teknisen veden linja (puhdasvesilinja), jossa pääprosessin läpikäynyt vesi hygienisoidaan UV-käsittelyllä tai otsonoinnilla, Zürichissä tutustuimme tähän tekniikkaan. Otsonoinnissa nestemäinen happi O2 muutetaan otsoniksi O3, joka on äärimmäisen reaktioherkkä aine ja joka pilkkoo tehokkaasti perinteisesti puhdistetussa jätevedessä vielä olevat haitta-aineet. Lopuksi otsonihappi muutetaan taas O2:ksi ja se vapautetaan ilmaan. Tämän menetelmän haittapuolina ovat kalliit investointi- ja käyttökustannukset, sekä se, että otsoni on äärimmäisen räjähdysherkkä – tilojen tulee olla kalliita palotiloja. Otsonointia ei suunnitella käytettäväksi Metsä-Sairilassa, jossa puhdasvesi tuotetaan UV-käsittelyllä MBR- ja aktiivihiilikäsittelyiden jälkeen. Puhdasvettä tuotetaan aluksi 10 prosenttia kaikesta jätevedestä, eli n. 200 kuutiometriä vuorokaudessa. Tarvittaessa kaikki puhdistettu jätevesi voidaan puhdistaa puhdasvedeksi. Tämä vesi on 10 kertaa puhtaampaa kuin nykyään Saimaaseen laskettava jätevesi ja täysin juomakelpoista.

Metsä-Sairilassa yhdistyy ensimmäistä kertaa Suomessa jätevedenpuhdistus ja tulevaisuuden kiertotalous tavalla, jossa jäteveden-puhdistamo yhdessä alan tutkimus- ja opetuslaitosten (Lappeenrannan Tekninen yliopisto, XAMK/MAMK) ja yritysten kanssa luo osana Ecosairila -kokonaisuutta tekniikoita ja tuotteita, joilla päästään veden lähes täydelliseen kierrätykseen (kiertotalouteen) luonnossa. Tällä on paitsi merkittävä luonnonsuojelullinen merkitys, avaa se lisäksi kokonaan uusia vientimahdollisuuksia alueille, joilla on todellinen pula vedestä – kehittyvät maat, mutta myös esimerkiksi useat osavaltiot USA:ssa.

Koska mahdollisesti jo muutaman vuoden kuluessa EU:ssakin tullaan vaatimaan Sveitsin päättämä haitta-aineiden poisto jätevesistä, on järkevää ja myös kokonaiskustannuksiltaan tehokkainta rakentaa Metsä-Sairilan puhdistamo vastaamaan näitä lähitulevaisuuden haasteita. Perinteisen puhdistustekniikan valitseminen merkitsisi uusia merkittäviä investointeja ehkä jo muutaman vuoden kuluttua. Metsä-Sairilan kokonaiskustannukset arvioitiin alunperin 45 miljoonaksi euroksi, mutta mm. edullisen rakentamisajan-kohdan ja valittujen tekniikoiden takia tämä summa alittunee merkittävästi. Rakentaminen rahoitetaan ennakkoon perityillä vesimaksuilla ja edullisilla pitkäaikaisilla lainoilla mm. Pohjoismaiden Investointi-pankista. Hankkeen eri vaiheisiin on saatavilla myös EU-tukia.

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61

Puhtaampi Saimaa sydämen asiana

Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon rakentaminen on osa laajempaa EcoSairila 2020+ -kokonaisuutta, jossa alueelle luodaan uudenlaista kiertotalouteen liittyvää liiketoiminta-, tutkimus- ja kehitysympäristöä olemassa olevan jätekeskuksen yhteyteen. Valmistuessaan puhdistamo on Euroopan ja samalla maailman moderneimpia jätevedenkäsittelylaitoksia. Jätevedenpuhdistuksen edelläkävijänä voimme olla turvaamassa lähivesiemme ja koko Saimaan hyvän vedenlaadun jatkossakin.

Puhdistamo rakennetaan kallion sisään, mikä minimoi ympäristölle aiheutuvat haitat ja mahdollistaa maanpäällisten tilojen käytön muihin tarkoituksiin. Maanpinnalle puhdistamosta näkyvät vain välttämättömät poistumistiet ja ilmanottoaukot. Kun uusi puhdistamo otetaan käyttöön, nykyisen puhdistamon tontti paraatipaikalla Kenkäveroniemessä vapautuu pääosin muulle maankäytölle.

Saimaa

Facebooktwitterlinkedinmail

Warning: Division by zero in /home/mipufi/public_html/wp-content/themes/eighteen-tags/inc/pro/includes/template/home-left-image.php on line 61